Assignment

અગત્યની સુચના :

  1. સેમેસ્ટર સીસ્ટમ અભ્યાસક્રમમાં ડીસેમ્બર-૨૦૧૯ તથા જાન્યુઆરી-૨૦૨૦ માં પ્રવેશ લેનાર વિદ્યાર્થીઓએ સ્વાધ્યાયકાર્ય જમા કરાવવાની અંતિમ તારીખ ૨૫ જૂન છે.
  2. February 2020 વર્ષના સ્વાધ્યાય કાર્ય વેબસાઈટ પર પ્રકાશિત થઇ ગયેલ છે જે જમા કરાવવાની અંતિમ તારીખ 31/10/2020 છે.
  3. Select Year માં 2020 સિલેક્ટ કરી Select Course માંથી આપના વિષયોના સ્વાધ્યાયકાર્ય ડાઉનલોડ કરી શકાશે.
  4. ઓગસ્ટ-૨૦૧૭ પહેલા પ્રવેશ લેનાર વિદ્યાર્થીઓ એ ૧૦૦ માર્કસ ના સ્વાધ્યાય કાર્ય લખીને જમા કરાવવા.

Clear Filter